Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2013

kasiula655
Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: PRZYWIĄZANIE. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
— Anthony de Mello
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
5317 9f63

Curious History:  Famous Demons

Reposted frompolarbang polarbang
kasiula655
2013 56eb
Reposted frombadwolfangel badwolfangel
kasiula655
2509 f37e
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely
kasiula655
Zobaczyć osobę którą się kocha choćby na krótko jest już szczęściem.
— Karol Dickens - Wielkie nadzieje (1861)
Reposted fromniewychowana niewychowana
kasiula655

„Ucz się zasad, abyś wiedział, jak złamać je we właściwy sposób”.

— Dalajlama
Reposted fromextract extract

April 14 2013

kasiula655
Czy jest coś gorszego niżeli śmierć? Życie,jeśli pragniesz umrzeć.
— Przemyślenie
Reposted fromCaero Caero
kasiula655

wszystko się ułoży.

wszystko się zawsze jakoś układa.

takie jest życie... 

— prawda...
Reposted fromchemicalna chemicalna
5531 7179 500
Reposted fromerial erial
kasiula655
To jak myślisz kształtuje Twoje przeznaczenie.
Reposted fromresort resort
kasiula655
Reposted from0cherrypie0 0cherrypie0
5859 2c7c 500
Reposted fromukath ukath
kasiula655
Bo prawda jest taka, że więcej nie ujrzysz tej chwili, nie usłyszysz tych słów i nie zobaczysz tych obrazów. Prawda jest taka, że wszystko przemija i to bez naszej zgody, że każda chwila minie bezpowrotnie i bez jakiegokolwiek pytania. Prawda jest taka, że obecne problemy to pestka w porównaniu do tych które nadejdą. Prawda jest taka, że giniemy co dnia przejmując się tym co nieistotne, że nie potrafimy cieszyć się tym co otrzymujemy, że oskarżamy innych sądząc, że to nie nasza wina. Prawda jest taka, że jesteśmy nieudanym eksperymentem cywilizacji. Prawda jest taka, że świat musi się nas pozbyć, byśmy go więcej nie zatruwali swoją obecnością.
— Wiemy to, ale i tak nic z tym nie zrobimy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku
kasiula655
Reposted fromrooo rooo
5523 4453 500
Reposted fromerial erial
kasiula655
Reposted fromrooo rooo
kasiula655
kasiula655
5430 3c63 500
Reposted fromlive-your-life live-your-life
kasiula655
5431 bab6
Reposted fromGIFer GIFer
kasiula655
Reposted fromnavy navy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl